زنده یاد دکتر شهناز صابری

الهام بخش و دلیل وجود بنیاد لاله

دکتر شهناز صابری کسی است که دلیل اصلی وجود بنیاد لاله است. ایشان مادر عزیز دکتر هومن اردبیلی هستند که همه لاله ها اولین بار برای ایشان کاشته شد و پس از آن به تدریج گسترش یافته و به همه مادران تقدیم شد.


دپارتمان: