لانه گذاری برای پرندگان

مامنی برای آرامش

در پروژه لانه برای پرندگان، برایشان آشیانه فراهم شد.

حامی انسان و طبیعت

ما چه می کنیم؟

کلمه Enphila ترکیب دو کلمه Environment و Philanthropy است. یعنی محیط زیست و انسانیت. دو موضوع مهم برای ما

لاله برای مادران

هر بهار

هر سال بهار با کاشتن لاله، سرسبزی و طراوت به خیابان های تهران هدیه شد.

وقتی یک گل بیشتر از یک گل معنا دارد

در سال ۱۳۹۲ مادر دکتر اردبیلی از دنیا رفت . اما او تصمیم گرفت با لاله ها یاد مادرش را زنده نگه دارد . و این تولد دوباره زندگی است.

آخرین مطالب سایت

در این بخش می توانید آخرین مطالب سایت را مشاهده کنید

وقتی یک گل بیشتر از یک گل معنی دارد

پروژه
سال است در کنار شماییم
لانه پرنده نصب شده
گل لاله تا امروز کاشته شده

بنیانگذاران بنیاد لاله

دیدار با تیم ما